תקנון הרשמה למועדון צבר ספורט קלאב

 

 

תקנון מבצע הגרלות "צבר ספורט קלאב"

 
1. כללי
במבצע זה ניתן להשתתף באמצעות רשת האינטרנט בלבד, כמפורט בתקנון זה.
 
2. הגדרות
 
"מבצע ההגרלה" או
"המבצע"  הגרלה נושאת פרסים בשם "צבר ספורט קלאב" שתיערך בהתאם להוראות תקנון זה.
 
"עורכת המבצע"
 דיזנהאוז סיטונאות בע"מ, מרחוב קויפמן 6, תל אביב
 
"המפקח על המבצע" או
"המפקח"  רו"ח דן איטח, רחוב קויפמן 6, תל אביב.
טל: 03-7960487, פקס 15337960373
 
 
"אתר המבצע" או
"מערכת רישום"  אתר אינטרנט ייעודי למבצע, שכתובתו http://tzabarsportclub.com
 
באמצעותו ניתן להירשם למבצע ולקבל הוראות השתתפות (כמפורט בנספח א') ומידע אודות המבצע. אתר המבצע יהיה פעיל במהלך תקופת המבצע.
 
"אתר עורכת המבצע" אתר האינטרנט של עורכת המבצע שכתובתו https://www.tzabar.co.il
 
 
"זוכה"  מועמד לזכייה אשר הוכרז על ידי עורכת המבצע כזוכה במבצע, לאחר שעמד בתנאי ההשתתפות והזכייה כמפורט בתקנון זה, ובכפוף לדין.
 
"מועדון צבר ספורט קלאב"  מועדון הלקוחות של צבר ספורט קלאב מעניק לכם את כל ההטבות הבלעדיות לחברי המועדון. מצטרפים חינם למועדון הלקוחות, ונהנים ממגון הטבות. 
"מוקד המבצע"  שירות טלפוני, באמצעותו יוכלו המשתתפים לקבל מענה לשאלות הנוגעות למבצע. מוקד המבצע יהיה פעיל בימים א'-ה' בין השעות 08:00-19:00, וביום ו' בין השעות 08:00-13:00, בטלפון שמספרו 03-7979716 בכתובת הדואר האלקטרוני info@tzabar.co.il)).
 
" משתתף"  בגיר (מעל גיל 18) שהוא תושב ישראל או בעל היתר כניסה ושהייה כדין בישראל. ואשר עומד בתנאים המפורטים בתקנון זה.
 
"הפרס"  חבילה זוגית למשחק בליגה הספרדית לבחירה מבין השנים: 
• ריאל vs ראיו במדריד בתאריכים 13-17.12.
• ברצלונה vs סלטה ויגו בתאריכים 21-24.12
החבילה כוללת: טיסות הלוך חזור למדריד/ברצלונה, העברות, מלון מרכזי בדרגת 4 כוכבים כולל ארוחת בוקר לכל התקופה וכן זוג כרטיסים למשחק בקטגוריה 3.
 
"אישור זכייה"  טופס המצ"ב כנספח ב' לתקנון זה אשר יחולק לזוכה שזכאותו לפרס אושרה, ואשר ישמש לצורך אימות זכייתו בעת קבלת הפרס.
 
"מועד עריכת ההגרלה"  כמפורט בסעיף 6.1 שלהלן.
 
3. פרשנות ונספחים
3.1. בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד והוא מתייחס גם לנקבה.
3.2. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
3.3. החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם הנוחות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.
3.4. לתקנון זה מצורפים הנספחים הבאים:
•  נספח א': פירוט הליך הרישום למבצע.
• נספח ב': כתב אישור זכייה.
 
4. תקופת המבצע 
המבצע ייערך מיום 16.10.2018 משעה 00:00 ועד ליום 17.11.2018 בשעה 24:00 (להלן: "תקופת המבצע"). מובהר כי עורכת המבצע רשאית להאריך, לקצר, לשנות או לבטל את תקופת המבצע, הכול על פי שיקול דעתה, בכפוף להוראות הדין ובכפוף לאישור המפקח.
 
5.  תנאי ההשתתפות במבצע
5.1. משתתף אשר במהלך תקופת המבצע, הצטרף למועדון לקוחות צבר ספורט, ומסר את פרטיו כאמור באתר המבצע כמתואר בנספח א' לתקנון זה, יהא זכאי להשתתף בהגרלה, אשר תתנהל באופן המפורט בסעיף 6 להלן.
5.2. משתתף יוכל להשתתף במבצע על סמך הזנה חד פעמית של פרטיו. מובהר כי לא ניתן להזין פרטים של משתתף יותר מפעם אחת.
5.3. עורכת המבצע ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לפסול השתתפות ו/או זכייה, בין היתר, במקרה שפרטיו של משתתף מסויים הוזן יותר מפעם אחת במערכת/במערכות על ידי אותו משתתף או ע"י מספר משתתפים ו/או במקרה שפרטיו האישיים של המשתתף, במהלך הרישום באתר המבצע, מולאו באופן חסר, לקוי או שגוי ו/או במקרה שהזוכה במסגרת מימוש וקבלת הפרס יסרב לחתום על כתב אישור הזכייה בנוסח המצורף לתקנון זה כנספח ב' ו/או במקרה שהמשתתף לא יעמוד באיזה מהוראות התקנון ו/או הוראות כל דין.
5.4. משתתף אשר ניסה להזין את פרטיו ונתקל בתקלות כלשהן יוכל לפנות לעורכת המבצע (באמצעות מוקד המבצע שיהיה פעיל בימים א'-ה' בין השעות 08:00-19:00 וביום ו' בין השעות 08:00-13:00, בטלפון שמספרו 03-7979716, ובכתובת הדואר האלקטרוני info@tzabar.co.il)) אשר לאחר בירור פרטיו האישיים תוכל לשלוח, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, למשתתף דואר אלקטרוני בו מופיע אפשרות הזנת פרטים ידנית. 
 
6.  אופן ביצוע הגרלה
6.1.  ההגרלה תיערך ביום 18.11.2018 בשעה 12:00 במשרדי עורכת המבצע באמצעות ממשק ייעודי המופעל על ידה.
6.2. בהגרלה ישתתפו כל המשתתפים אשר נרשמו והצטרפו למועדון לקוחות צבר ספורט במהלך תקופת המבצע ורשומים ברשימת התפוצה של מועדון הלקוחות צבר ספורט ביום עריכת ההגרלה.
6.3. בהגרלה יוגרלו באופן אקראי וממוחשב פרטיו של משתתף אחד, אשר המשתתף שהזין אותם יהיה הזוכה וזאת בכפוף לעמידתו בתנאי התקנון ובהוראות כל דין (להלן: "ההגרלה" ו-"המועמד לזכייה", בהתאמה).
6.4.  לאחר העלאה בגורל של המועמד לזכייה, יועלו בגורל פרטיהם של שלושה  (3) משתתפים נוספים שיהוו זוכי מילואים לפרס, בכפוף לעמידתם בתנאי התקנון ובהוראות כל דין (להלן: "זוכי המילואים"). זוכי המילואים שיעלו בגורל ישמשו כחליפים, למקרה שהמועמד לזכייה בפרס לא יאותר ו/או ייפסל, הכל כמפורט בתקנון זה..
6.5. זוכי המילואים יוגרלו וימוספרו על פי סדר רץ יורד לפי סדר עלייתם בגורל. בכל מקרה בו ייפסל ו/או לא יאותר מועמד לזכייה, יבוא במקומו המשתתף הראשון בקבוצת זוכי מילואים. במקרה כזה ימוקמו שוב המשתתפים שעלו בגורל על פי המקומות הרלוונטיים לאחר הפסילה.
6.6. עורכת המבצע תפיק דו"ח מפורט המכיל את פרטי המשתתף שעלה בגורל בהגרלה וכן את פרטי זוכי המילואים בסדר כרונולוגי, עפ"י סדר עלייתם בגורל. הדו"ח יימסר למפקח על ההגרלה.
6.7.  לאחר ביצוע ההגרלה, תפעל עורכת המבצע לאתר את הזוכה, באופן המפורט להלן, והכול בכפוף להוראות תקנון זה.
6.8.  תהליך ההגרלה דלעיל יערך בפיקוח המפקח על ההגרלה או על ידי מי שמונה מטעם המפקח על ההגרלה לכך.
6.9.  עורכת המבצע רשאית לשנות את אופן ביצוע ההגרלה ו/או את מועד ביצוע ההגרלה ו/או לבחור דרך הגרלה חלופית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף לאישור המפקח על המבצע.
6.10. במקרה של כוח עליון אשר אינו מאפשר את קיום ההגרלה ו/או את קיומה במועד, הנקוב לעיל, עורכת המבצע תהיה אחראית לבצע את ההגרלה במועד הקרוב ביותר האפשרי.
 
7. זכאות לפרס 
7.1. זוכה יהיה זכאי לפרס בכפוף לאישור עורכת המבצע ולעמידתו בתנאי תקנון זה ובין היתר בתנאים הבאים:
7.1.1. מילא נכונה את פרטיו האישיים באתר עורכת המבצע, הצטרף למועדון לקוחות צבר ספורט והביע את הסכמתו להצטרף לרשימת התפוצה של מועדון לקוחות צבר ספורט.
7.1.2. הפרטים אותם הזין הזוכה למערכת הרישום ובאתר עורכת המבצע הינם נכונים ומדויקים.
7.1.3. עורכת המבצע או מי מטעמה הצליחה ליצור קשר עם הזוכה והוא  העביר לעורכת המצבע את אישור הזכייה חתום על ידוכמפורט בתקנון זה, ולא יאוחר מ-3 ימים מיום ההגרלה מיום משלוח ההודעה לזוכה בדואר אלקטרוני.
7.1.4. הזוכה עומד בכל דרישות תקנון זה ומקיימן.
7.2. למען הסר ספק מובהר, כי המשתתף שנרשם להגרלה באמצעות מערכות הרישום ייחשב בעצמו כזוכה, ולא כל מי מטעמו.
 
8.  מימוש הזכאות לפרס
8.1. לאחר ההגרלות תנסה עורכת המבצע ליצור קשר עם המועמדים לזכייה באמצעות הטלפון לא פחות מ-3 פעמים, בשעות העבודה המקובלות ובנוסף פעם אחת בשעות הערב במרווחי זמן סבירים, וכן פעם אחת באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני של המועמד לזכייה. הניסיונות ליצור קשר עם המועמד לזכייה יעשו באמצעות הפרטים שהזין המועמד לזכייה שנקלטו במערכות אתר עורכת המבצע.
"יצירת קשר" קיום שיחה בפועל עם המועמד לזכייה. עורכת המבצע לא תשאיר למועמד לזכייה הודעה בדבר בחירתו כמועמד לזכייה ולא תציג כל שאלה אלא למועמד לזכייה עצמו.
8.2. אם לא ייווצר קשר עם המועמד לזכייה, בתוך 2 ימי עסקים ממועד עריכת ההגרלה, ו/או המועמד לזכייה לא אותר ו/או המועמד לזכייה אינו עומד בכל תנאי ההשתתפות בהגרלה, כאמור בתקנון זה, ייפסל מועמד זה והעוזרת לעורכת המבצע תנסה ליצור קשר עם המועמד שדורג אחריו מבין זוכי מילואים. הוראה זו תחול בהתאמה גם אם ייפסל משתתף השני וכן הלאה עד לקבלת זוכה בפרס.
8.3. מועמד לזכייה יהיה בגיר בלבד (מעל גיל 18). היה ויתברר כי מועמד לזכייה הנו קטין אשר רשם את שמו במקום הורהו ו/או אפוטרופסו החוקי, והורהו ו/או אפוטרופסו החוקי אישר בכתב כי אכן הוא המועמד לזכייה ולא הקטין, יהיה המועמד לזכייה ההורה ו/או האפוטרופוס כאמור.
8.4. על המועמד לזכייה עמו נוצר קשר לשלוח למשרדי עורכת המבצע, באמצעות פקס או כתובת דואר אלקטרוני שפרטיו ימסור לו או בכל דרך אחרת לפי שיקול דעת עורכת המבצע 1) צילום תעודת זהות, אשר פרטיה תואמים את פרטיו של המועמד לזכייה כפי שהוזנו במערכת הרישום ומערכות אתר עורכת המבצע, לשם ווידוא פרטיו האישיים.
8.5.  ככל שהמועמד לזכייה לא ימציא את המסמכים והפרטים המפורטים לעיל בתוך 2 ימי עסקים ממועד יצירת הקשר עמו, ו/או לא ימציא את המסמכים והפרטים באופן משביע רצון לדעת עורכת המבצע ו/או יסרב לחתום על טופס אישור הזכייה המצ"ב כנספח ב', תהיה עורכת המבצע רשאית לפסלו ובמקרה כאמור הוא לא יהיה זכאי לפרס כלשהו ואו לפיצוי כלשהו, ולא תהיה לו כל תביעה ו/או טענה כלפי עורכת המבצע ו/או מי מטעמה.
8.6. לאחר וידוא נכונות הפרטים והמסמכים שנמסרו ע"י המועמד לזכייה וחתימת המועמד לזכייה על טופס אישור הזכייה, כמפורט לעיל, וככל שאין מניעה אחרת, יוכרז המועמד לזכייה כזוכה.
8.7. במידה שלא ייווצר קשר עם הזוכה ו/או הוא לא הגיע לקחת את אישור הזכייה במועד שתואם עמו תוך 3 ימים מיום משלוח ההודעה לזוכה בדואר אלקטרוני בדבר זכייתו ו/או יתברר כי הזוכה אינו מקיים ו/או אינו עומד בכל דרישות תקנון זה, יפסל הזוכה ויחולו הוראות תקנון זה המתייחסות לביטול זכייה ולבחירת זוכים חלופיים.
8.8. זוכה שזכאותו נפסלה, כאמור, לא יהא זכאי לקבל את הפרס ו/או לא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי מכל סוג שהוא בגין אי קבלתו.
8.9. אישור הזכייה יימסר לזוכה באמצעות דואר אלקטרוני בתיאום מראש בלבד. לא תתבצע כל מסירה של אישורי זכייה שלא תואמה ע"י עורכת המבצע.
8.10. עורכת המבצע ו/או מפעילות מערכות הרישום לא תהיינה אחראיות לכל עניין הקשור במישרין ו/או בעקיפין לפרס, לרבות אך לא רק לטיבו, לאיכותו ולהנאה ממנו. למשתתף לא תהיה כל טענה מכל סוג שהוא בקשר עם הפרס וכל הנובע ממנו כלפי עורכת המבצע ו/או מפעילות מערכות הרישום וטענות כאמור תופנינה אך ורק כלפי הצדדים השלישיים שמספקים את ההטבות מהם מורכב הפרס, בכפוף לתנאי המבצע ולהגדרת הפרסים המפורטים במסגרת תקנון זה. בעצם השתתפותו במבצע, איפוא, מוותר המשתתף על כל טענה כאמור.
8.11. הזוכה לא יהא זכאי להמיר את הפרס בכסף או בשווה ערך אחר. הפרס יהיה ניתן למימוש אך ורק במועד שייקבע על ידי עורכת המבצע ולאחר מכן יפקע ויהיה בטל ומבוטל וחסר כל תוקף, ולזוכה לא יהיו טענות בגין כך. מועד מימוש הפרס והדרך בו ניתן לממש הפרס יקבעו ע"י עורכת המבצע ו/או מי מטעמה בלבד. זוכה שלא הצליח לממש את הפרס במועד שנקבע לא יהיה זכאי לפרס חלופי ו/או לפיצוי כלשהו.
8.12. במועד מסירת אישור הזכייה יידרש הזוכה למלא ולחתום על טופס המאשר כי אישור הזכייה נמסר לו, כי הם עומדים במלוא תנאי תקנון זה וכי הם מוותרים על כל טענה כלפי עורכת המבצע וכל מי מטעמה בנוגע למימוש הפרס (נספח ב' לתקנון).
 
9. פרסום תוצאות ההגרלה
9.1. לאחר הגרלת הזוכה וזוכי המילואים. עורכת המבצע תפעל לשם איתור הזוכה בהגרלה, יצירת קשר עמו, אישור זכאותו לפרס ומסירת אישור הזכייה לידיו.
9.2. בנוסף לאמור לעיל, תינתן לזוכה הודעה גם בדרכים המתחייבות על פי תנאי ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין התשל"ז-1977.
9.3. עפ"י ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית, נדרשת עורכת המבצע לפרסם את שם הזוכה במבצע ההגרלה, באתר האינטרנט של עורכת המבצע. לפיכך מובהר, כי עובדת זכייתו של מי מהמשתתפים במבצע ושמם, עשויה להיות מסוקרת ומפורסמת באמצעי התקשורת השונים, בעיתונות ובאתרי אינטרנט וכל משתתף במבצע נותן את הסכמתו לאמור בעצם השתתפותו.
9.4. שם הזוכה שעלה בגורל ושזכאותו אושרה כאמור לעיל, יירשם בפרוטוקול אשר ייחתם ע"י המפקח. פרוטוקול כאמור יחייב את עורכת המבצע ויהווה, כשלעצמו, ראיה חלוטה לקיום ההגרלה כדין.
9.5. ניתן יהיה לעיין בפרוטוקול הנ"ל במשרדי המפקח על ההגרלה, ברחוב קויפמן 6, תל אביב 6801298, בתיאום מראש.
 
10. פסילת משתתפים
משתתף שנפסל על ידי המפקח ו/או שאינו עומד בהוראות תקנון זה, יהיה פסול מלהשתתף בהגרלה ו/או לזכות בפרס (וככל שקיבלו הוא יידרש להשיבו ו/או את שוויו), ולא תהא לו כל זכות לתביעה נגד עורכת מבצע ו/או המפקח בשל פסילתו ו/או אי השתתפותו בהגרלה.
 
11. תנאי יסוד
תנאי יסוד בתקנון ולהשתתפות במבצע ההגרלה הוא כי שום חוזה ו/או התקשרות של עורכת מבצע ההגרלה עם צדדים שלישיים, בקשר עם מבצע ההגרלה, ו/או כל חבות משפטית או תוצאות משפטיות כלשהן, לא יקנו למשתתף זכויות משפטיות כלשהן כלפי עורכת מבצע ההגרלה ולא תקום מכוחם כל חבות משפטית, הניתנת לאכיפה בתביעה משפטית או לקבלת כל סעד משפטי בגינה.
 
12. המפקח
12.1. המפקח אחראי על כל דבר ועניין הנוגע למבצע ההגרלה ו/או תקנון זה והוא יכריע בכל מחלוקת בקשר עמם, לרבות מחלוקת שבין משתתף לבין עורכת המבצע. החלטתו של המפקח בכל עניין שבתחום אחריותו היא סופית ואינה ניתנת לערעור.
12.2. המפקח רשאי בין היתר לבטל זכייה של משתתף ו/או של משתתף הזכאי להשתתף בהגרלה, אם לדעתו קיים חשש סביר שמקור השתתפותו בהגרלה ו/או זכייתו בהגרלה במעשה שאינו כדין ו/או במעשה או מחדל העומדים בניגוד לתקנון זה.
 
13.  מדיניות פרטיות
13.1. במילוי פרטיהם והשתתפות בהגרלה מאשרים המשתתפים את הצטרפותם למועדון הלקוחות של צבר ולרשימת התפוצה שלו, מסכמים המשתתפים להכנסת פרטיהם למאגר המידע של עורכת המבצע ו/או של חברת האם של עורכת המבצע (דיזנהאוז-בי.טי.סי. בע"מ) ומסכימים לכך שעורכת המבצע או מי מטעמה או מי מטעמה לרבות חברות אם שלה וחברות בנות שלה מקבוצת דיזנהאוז, תעשה שימוש בפרטים שנמסרו בהתאם להוראות הדין ולקבל דברי פרסומת, מבצעים ו/או תכנים אחרים בדיוור ישיר לרבות באמצעות דואר.
13.2. עורכת המבצע עשויה לקבל או לאסוף מידע אודות המשתתפים ולאחסנו במאגרי מידע שלה. מובהר בהקשרים אלה, כי (א) לא מוטלת על המשתתפים כל חובה שבדין למסור או לחשוף את פרטיהם (אך מובהר, כי מסירת/ חשיפת פרטים כאמור מחייבת לשם השתתפות במבצע); וכן כי (ב) ידוע למשתתף ומוסכם עליו, עורכת המבצע עשויה לעשות שימוש בפרטים שיתקבלו ו/או שיאספו על ידה לצרכיה העסקיים, לאגור אותם במאגרי מידע )כהגדרת המונח בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 וכן להעבירם לתאגידים קשורים לה (לרבות חברות בת וחברות אחיות( ולשותפים עסקיים, הכל בכפוף להוראות הדין; וכן כי (ג) עורכת המבצע תהא רשאית להעביר פרטים שנתקבלו אצלה ו/או נאספו על ידה אל מחוץ לגבולות המדינה.
13.3. עורכת המבצע מיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית לנתונים שיאספו על ידה, אין בהם כדי לשלול באופן מוחלט חדירה כאמור. לכן, עורכת המבצע אינה מתחייבת, כי השתתפות במבצע תהיה חסינה באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע שייאסף בהקשרים אלה.
 
14.  שונות
14.1.  שירות טלפוני לצרכנים יינתן על ידי העורכת המבצע בימים א'-ה' בין השעות 08:00-19:00 וביום ו' בין השעות 08:00-13:00, בטלפון שמספרו 03-7979716, ובכתובת הדואר האלקטרוני info@tzabar.co.il))
14.2. הפרס לא יכלול תשלום ו/או הוצאה ו/או כל שירות אחר זולת המצוין בנספחים הנ"ל.
14.3. המבצע ו/או תקנון זה אינו מהווה הצעה מאת עורכת המבצע לציבור בכלל או למשתתף כלשהו, והוא אינו אלא הזמנה מטעם עורכת המבצע לכל משתתף להציע לעורכת המבצע את השתתפותו במבצע, וזאת באופן ובתנאים המפורטים בתקנון זה על נספחיו, בשלמותם ובהם בלבד.
14.4. עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תנאי תקנון זה ו/או לשנות את תנאיו מפעם לפעם (לרבות שינויים של הפרסים) ו/או להפסיק את המבצע בכל עת, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ובכפוף לכל דין. כל שינוי של התקנון יפורסם באתר המבצע.
14.5. בהשתתפותו במבצע מביע כל משתתף את הסכמתו לפרסום שמו במסגרת הסיקור והפרסומים האמורים, ללא תמורה וללא הגבלת זמן, והוא מוותר על כל טענה נגד עורכת המבצע ו/או נגד מי מטעמה בקשר לכך. בין היתר, אם יזכה המשתתף מסכים: (א) להקלטת השיחות שייערכו איתו; (ב) להעביר לעורכת המבצע תמונות של המשתתף עם הפרס; ו-(ג) לכך שיעשה שימוש בלתי מוגבל בחומרים כאמור מצד עורכת המבצע ו/או מי מטעמה, לכל צורך וענין ובפרט לצורכי פרסום ויח"צ.
14.6. עורכת המבצע ו/או מי מטעמה אינן אחראיות באופן כלשהו לפעילותה התקינה של מערכת הטלפונים הסלולאריים ו/או מערכת הטלפון הקווית ו/או מערכת האינטרנט ו/או מערכות הרישום ו/או כל מערכת תקשורת אחרת ו/או קליטה משובשת של הודעות ו/או נתונים ו/או שיבוש בקליטת ההודעה ו/או כל שיבוש ו/או תקלה אחרת הקשורה במערכות אלה לרבות בכל מקרה בו לא נקלט הקוד ו/או פרטים אישיים במערכות הרישום ומערכות אתר עורכת המבצע, ולא תשאנה באחריות לאמור לרבות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, הפסדים, מניעת רווח וכיו"ב, אשר ייגרמו למשתתף במישרין או בעקיפין.
14.7. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המשתתף מצהיר ומאשר כי כל תקלה ו/או שיבוש ו/או איחור אשר מקורם באירוע שאינו בשליטתה של עורכת המבצע ו/או מי מטעמה לא ייחשבו הפרה של הוראות תקנון זה ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
14.8. עורכת המבצע ו/או מי מטעמה אינן מתחייבות שהמבצע לא יופרע או יתקיים כסדרו ללא מגבלות או הפסקות, ינוהל ללא טעויות, יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, אי דיוקים, שגיאות ותקלות. מובהר בזאת, כי בכל אחד מהמקרים המפורטים בסעיף זה לעיל, תהא עורכת המבצע רשאית לנקוט כל צעד על מנת למזער ו/או לנטרל את האמור, לרבות להפסיק את המבצע טרם תום תקופת המבצע ו/או לבטל את המבצע כליל ו/או לנקוט בכל צעד אחר, ולמשתתף לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת המבצע ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור.
14.9. עורכת המבצע ו/או מי מטעמה אינם נושאים בכל אחריות בכל הנוגע למימוש הפרס, לרבות שההטבות שמרכיבות את הפרסים יהיו לשביעות רצון הזוכה או ברמה לה הוא מצפה, לנזקים כלשהם שייגרמו לזוכה במסגרת מימוש הפרס, או לכל עגמת נפש שתגרם לו במהלך מימוש הפרס או לכל נזק אחר הקשור במימוש הזכייה בפרס. האחריות הבלעדית לטיבם ולאיכותם של ההטבות המרכיבות את הפרס במסגרת הגרלה זו תחול על הצדדים השלישיים אשר מספקים את מרכיבי הפרס, וזאת בהתאם לכל דין ובהתאם לסטנדרטים המקובלים. המשתתפים פוטרים את עורכת המבצע ו/או מי מטעמה מכל חבות או אחריות ביחס למימוש הפרס. בעצם השתתפותו בהגרלה, איפוא, מוותר הזוכה על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עורכת המבצע ו/או מי מטעמה באשר לפרס לרבות, אך לא רק, איכותו, ההנאה ממנו וערכו.
14.10. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מוצהר בזה במפורש כי ההשתתפות במבצע הינה לצורכי שעשוע, כי עלולות ליפול טעויות במבצע וכי בכל מקרה ההשתתפות לא תקים למשתתף כל עילה, טענה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם המבצע, ניהולו, תוצאותיו ו/או כל הכרוך בו.
14.11. לא ניתן לערער על תוצאות ההגרלה.
14.12. אין אפשרות להמיר את הפרס בכסף או בשווה ערך אחר, ולא נתין להסב אתו על שם מישהו אחר.
14.13. חבות במס כלשהו, אם תהיה, תחול על הזוכה בפרס. עורכת המבצע תהא רשאית לדרוש מהזוכה את סכום המס שעורכת המבצע נדרשה, על פי דין, לשלמו ו/או לנכותו עקב מתן הפרס לזוכה.
14.14. משתתף אינו רשאי לשנות את תנאי מבצע ההגרלה, להוסיף עליהם או לגרוע מהם.
14.15. לא ישתתפו במבצע ההגרלה עובדי עורכת המבצע, או עובדי חברות בנות וקשורות לעורכת המבצע, המפקח ובני משפחותיהם של כל הנ"ל.
14.16. תקנון זה מנוסח, משיקולי נוחות בלבד, בלשון זכר. ההשתתפות במבצע ההגרלה, בהתאם להוראות תקנון זה, מיועדת לגברים ולנשים.
14.17. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו של מבצע ההגרלה, תגברנה הוראות תקנון זה.
14.18. ניתן לעיין בתקנון זה באתר המבצע, ולאחר תיאום מראש גם במשרדי עורכת המבצע.

 
נספח א'
הליך הרישום למבצע במערכות הרישום
 
תהליך הרישום בתקופת המבצע בין התאריכים 16.11.2018-16.10.2018
על מנת להשתתף במבצע במפורט בתקנון המבצע על המשתתף לפעול כדלקמן:
1. למלא את פרטים המלאים שלו כאמור באתר המבצע (שם מלא, מספר פלאפון, כתובת מייל עדכנית);
2. להצטרף למועדון לקוחות צבר, ולהשלים את הליך הרישום עם קבלת דואר אלקטרוני מטעם עורכת המבצע.
מובא לתשומת לבו של המשתתף, כי העלויות בגין שימוש באתר המותאם לסלולאר הינן בהתאם להסכם של המשתתף עם החברה הסלולארית עמה קשור המשתתף והחברה הסלולארית תחייב את המשתתף ישירות בגין צריכת הנתונים המתקבלים ו/או הנשלחים במהלך הגלישה באינטרנט לטובת השתתפות במבצע, והכל לפי התעריפים שסוכמו בין המשתתף לחברה הסלולארית. לעורכת המבצע ו/או למי מטעמה אין כל שליטה ו/או קשר כלשהו לתעריפים הללו. המשתתף מצהיר ומתחייב כי הוא מודע לתעריפים הנגבים ממנו, וכי לא תעמוד לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת המבצע ו/או מי מטעמה בגין האמור. ידוע למשתתף, כי הכספים אותם הוציא המשתתף כמפורט לעיל לא יוחזרו לו בכל מקרה, וזאת גם אם הרישום למבצע לא יסתיים בהצלחה מכל סיבה שהיא.

נספח ב'
כתב ויתור לזוכה/מלווה
שם מלא: ______________________
מספר ת.ז.:_____________________
גיל:__________________________
כתובת:________________________
טלפון:________________________
הקוד הזוכה (קוד ההגרלה):__________________________
1. אני מאשר/ת כי קראתי את תקנון המבצע ואישרתי אותו (ואם הנני קטין/ה, באמצעות אפוטרופסי החוקי).
2. אני עונה על הגדרת "זוכה", בהתאם לתנאי התקנון / הנני מלווה את הזוכה במסגרת מימוש הפרס, בהתאם להוראות התקנון [מחק את המיותר].
3. אני מאשר/ת כי קבלתי לידי מסמך, המאשר את זכאותי למימוש חבילת ספורט זוגית  למשחק בליגה הספרדית לבחירתי (מחק את המיותר): ריאל vs ראיו במדריד בתאריכים 13-17.12.2018 או ברצלונה vs סלטה ויגו בתאריכים 21-24.12. 
חבילת הספורט כוללת: טיסות הלוך חזור למדריד/ברצלונה, העברות, מלון מרכזי בדרגת 4 כוכבים כולל ארוחת בוקר  זוג כרטיסים למשחק האמור בקטגוריה 3 (להלן: "הפרס") וכי הודגש בפני שכל הוצאה אחרת שאינה כלולה במפורש במסגרת הגדרת הפרס בתקנון תעשה על חשבוני בלבד ובאחריותי הבלעדית.
4. הוסבר לי והודגש בפני כי במסגרת אחריותי הבלעדית למימוש הפרס, תחול עלי, בין היתר, האחריות להגיע למימוש הפרס, והאחריות לדאוג למימוש כלל רכיבי הפרס. עורכת המבצע ומי מטעמה אינה אחראית למימוש הפרס וככל שתהיה לי טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם הפרס אפנה אותה כלפי הגורמים המספקים את השירות/הפעילות הספציפיים.
5. ידוע לי כי הפרס הינו אישי וכי איני יכול/ה להחליפו או להמירו, וכן כי איני רשאי/ת להפיק תמורה כספית או טובת הנאה מכל סוג כתוצאה ממימוש הפרס, כגון קבלת תמורה ממלווה עבור השתתפותו (אם הנני הזוכה), או קבלת כל סוג של תמורה בכל דרך אחרת.
6. ידוע לי כי הפרס אינו כולל כיסוי ביטוחי כלשהו וכי האחריות לעריכת הביטוחים הרלבנטיים בקשר עם מימוש הפרס חלה עליי באופן בלעדי ובכל מקרה אינה חלה ולא תחול על עורכת המבצע ו/או מי מטעמה.
7. החתום/ה מטה מצהיר/ה ומאשר/ת כי אין לי ולא תהיינה לי טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלשהן כלפי עורכת המבצע ו/או מי מטעמה בקשר עם מימוש הפרס, והנני פוטר/ת את כל הנ"ל באופן סופי ומוחלט מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור.
8. הנני מצהיר/ה כי אינני עובד/ת או בן/בת משפחה של דיזנהאוז סיטונאות בע"מ, חברות אם שלה, חברות בנות שלה או חברות קשורות.
9. לאחר שנתבקשתי לתת הסכמתי לפרסום תמונותיי (צילומי סטילס ווידאו) לרבות במסגרת קבלת הפרס ומימושו, וזאת לצורך פרסום דבר זכייתי באמצעי התקשורת השונים, אינני / הנני נותן/ת בזה את הסכמתי לכך.
תאריך: _______________  חתימה: ____________________