תנאי שימוש

דף למזמין שירותי נסיעות - צבר תיירות


חוזה זה נכתב בהתאם לפסק דינו של בית הדין לחוזים אחידים (תיק 804/07) ובהתאם בחוזה זה אין כל תנאי מקפח.

 

צבר תיירות ונופש (מבית חברת דיזנהאוז בי.טי.סי בע"מ)

ח.פ 513106963                         

טל. 1-700-500-400

קויפמן 6 תל אביב
www.tzabar.co.il

 
ההרשמה לטיול/חבילת נופש/טיסה/מלון/רכב וכיוצ"ב (להלן: "ההזמנה") תעשה על גבי טופס הרשמה אשר כולל את פרטיהם האישיים של הלקוחות אשר עבורם נעשית ההזמנה (להלן: "הלקוחות" או "לקוח"). ההזמנה מותנית בתשלום מלא בעת אישור ההזמנה ובהתאם לתנאי התשלום והביטול של דיזנהאוז – בי.טי.סי בע"מ (להלן: "דיזנהאוז"), אחרת רשאית דיזנהאוז לבטל את רישום הלקוחות. במקרה של הזמנת מלונות יוקרה יתכנו מקרים של גביית מלוא הסכום במועד ההזמנה ובכפוף לדרישת התשלום מהמלון.
תאריך ההזמנה: כמפורט בהזמנה; מס' תיק נסיעה: __________________________________________;
 
שם הסוכן המטפל (מטעם דיזנהאוז): _____________________; טלפון ישיר: _____________________;
שם מלא של הלקוח: כמפורט בהזמנה_; שם בעל כרטיס האשראי: _כמפורט בהזמנה__; 
 
 
ת"ז: כמפורט בהזמנה; תאריך לידה: כמפורט בהזמנה; תוקף דרכון: כמפורט בהזמנה_;
 
 
טלפון: כמפורט בהזמנה____; פקס: _כמפורט בהזמנה__; דואר אלקטרוני: _כמפורט בהזמנה
 
כתובת: __________________________כמפורט בהזמנה_______________
[רחוב, מספר, עיר ומיקוד];
 
התחייבות הלקוחות:
אני, הח"מ שפרטי רשומים לעיל, מתחייב לשלם לדיזנהאוז את תמורת שירותי התיירות ו/או דמי השינוי ו/או דמי הביטול (ככל שיחולו), בהתאם למפורט בהרחבה להלן, לרבות באמצעות הוראה בלתי חוזרת הניתנת בזאת לחייב את חשבוני בחב' האשראי, בגין שירותי תיירות ליעד _כמפורט בהזמנה
 
בנוסף, אני הח"מ, מאשר ומתחייב כי כל הלקוחות המפורטים בהזמנה, זו ייפו את כוחי ואישרו לי למלא בשמם ועבורם את פרטיהם בהזמנה המפורטת בטופס זה, וכן להתחייב לביצוע ההזמנה והתשלומים כמפורט בטופס זה ובהתאם לפרטים שיימסרו לי ע"י דיזנהאוז ו/או מי מטעמה.
לפיכך, אני מתחייב ליידע ולהעביר לשאר הלקוחות המפורטים בטופס הזמנה זה, באופן מלא את הפרטים, התנאים וההגבלות המפורטים להלן ובחתימתי על טופס זה אני מוותר בשמי ובשם שאר הלקוחות, באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר, על כל טענה ו/או דרישה כלפי דיזנהאוז באשר לאי ידיעה ו/או אי מסירה של התנאים וההגבלות המפורטים בטופס זה.
חתימת הלקוח (ככל שההזמנה נעשית בשם מספר לקוחות): כמפורט בהזמנה
שם:_______________________________; חתימה: _________________________
 
חתימת הלקוחות:
שם:_______________________________; חתימה: _________________________
שם:_______________________________; חתימה: _________________________
 
 
 1. פרטי הטיסה
    תאריך חברת תעופה מס' טיסה שעת המראה
  שונות
  ת. יציאה כמפורט בהזמנה כמפורט בהזמנה כמפורט בהזמנה כמפורט בהזמנה שכר/סדיר
  כמפורט בהזמנה
  ת. חזרה כמפורט בהזמנה כמפורט בהזמנה כמפורט בהזמנה כמפורט בהזמנה שכר/סדיר
  כמפורט בהזמנה
   
  מובהר ללקוחות כי ייתכנו שינויים בפרטי הטיסות, לאחר ביצוע ההזמנה, כאשר פרטי הטיסות המעודכנים הם אלה המופיעים בכרטיס הטיסה. במידה ותמצא אי התאמה בין "תוכנית הנסיעה" (פירוט שירותי התיירות לפי התאריכים שנמסרו לך ב-"תוכנית הנסיעה" –Itinerary ) וכרטיס הטיסה, עלייך לפנות לדיזנהאוז באופן מידי ולחב' התעופה במקרה של אי התאמה כאמור. התנאים בכרטיס הטיסה הם המחייבים את חברות התעופה. על הלקוחות לאשרר פרטי הטיסות 72 שעות לפני מועד ההמראה.
 2. דמי שינוי – בכל מקרה של שינוי כלשהו בהזמנה (מועדים, יעד וכד') ביוזמת הלקוח, הלקוח יידרש לשלם סך של 50 דולר ארה"ב, בתוספת דמי שינוי לספקי השירותים אותם הוא עשוי להידרש לשלם, עפ"י תנאי ספקי השירותים. פרטי הסוכן המקומי במדינות היעד יפורטו על גבי השובר. הלקוח יישא בכל שינוי בעלות מרכיבי ההזמנה לרבות מחירי כרטיסי הטיסה לפי הצורך. למען הסר ספק, ללקוח הזכות לבקש מדיזנהאוז את המידע בדבר גובה דמי השינוי שנקבעו בתנאי ספקי השירותים.
 3. דמי ביטול
  1. בהזמנה זו יחולו על הצרכן דמי ביטול כמפורט להלן: _______________כמפורט בהזמנה____
   "חוק הגנת הצרכן", בסעיף 3 זה – חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981
   "תקנות הביטול", בסעיף 3 זה – תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010
  2. דמי ביטול כאשר מתקיימים התנאים המפורטים בחוק הגנת הצרכן ו/או תקנות הביטול – כמפורט בחוק הגנת הצרכן ובתקנות הביטול.
  3. דמי ביטול במקרה של עסקת מכר מרחוק (ככל שתתבצע עסקת מכר מרחוק):
   "עסקת מכר מרחוק" – התקשרות בעסקה של מכר נכס או של מתן שירות, כאשר ההתקשרות נעשית בעקבות שיווק מרחוק, ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה;
   "שיווק מרחוק" – פניה של עוסק לצרכן באמצעות דואר, טלפון, רדיו, טלוויזיה, תקשורת אלקטרונית מכל סוג שהוא, פקסימיליה, פרסום קטלוגים או מודעות, או באמצעי כיוצא באלה, במטרה להתקשר בעסקה שלא בנוכחות משותפת של הצדדים, אלא באחד האמצעים האמורים.
   • • סעיף 14ג(ג) לחוק הגנת הצרכן, קובע כי בעסקאות מכר מרחוק בתיירות ונופש רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום עריכת העסקה, או מיום קבלת המסמך המכיל הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר כמפורט בחוק, אם מועד ביטול העסקה אינו חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. בסעיף זה "ימים שאינם ימי מנוחה" – ימי עבודה שהינם ימי חול, לא כולל שבת או חג, ויום שישי או ערב חג עד השעה 12:00.
   • • צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש אשר ביצע עסקת מכר מרחוק, כאשר ההתקשרות בעסקה כללה גם שיחה בין צבר לצרכן (לרבות שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית), רשאי לבטל את העסקה בתוך 4 חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים העיקריים של העסקה, לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שהביטול ייעשה לפחות 7 ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
    לצורך ביטול עסקה כאמור, הצרכן יציג לצבר את אחד מהמסמכים הבאים, לבקשתה, לפי העניין: (1) תעודה שניתנה לצרכן מהמדינה המעידה על כך שהוא אזרח ותיק; (2) תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה; (3) תעודה המעידה על כך שהצרכן הוא אדם עם מוגבלות לתקופה העולה על שישה חודשים, שניתנה מגורם המוסמך על פי חוק לקבוע קיומה של מוגבלות כאמור. לצורך סעיף זה: "אדם עם מוגבלות" – כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998; "אזרח ותיק" – מי שמלאו לו 65 שנים; "עולה חדש" – מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודה עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה.
   • • סעיף 14ג(ד)(2) לחוק הגנת הצרכן, קובע מפורשות כי הוראות סעיפים 14ג(ג) ו-14(ג1(ג) לחוק הגנת הצרכן אינם חלים על "שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן".
   • • סעיף 14ה(ב)(1) לחוק הגנת הצרכן, קובע את תוצאות ביטול העסקה בנסיבות האמורות – יחזיר העוסק לצרכן, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, יבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה ולא יגבה מהצרכן סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם וזאת למעט במקרה של ביטול עקב הפרה יסודית של ההסכם על ידי החברה, שאז לא יגבו דמי ביטול.
   • • דמי ביטול של נותן שירותים מחוץ לישראל – הצעה ודמי ביטול עפ"י סעיף 14ג2 לחוק הגנת הצרכן סעיף 14ג2 לחוק הגנת הצרכן, קובע כי דיזנהאוז רשאית להתקשר עם לקוחות בעסקת מכר מרחוק בשירותים שניתנים במלואם חוץ לישראל באמצעות נותן שירות מחוץ לישראל, ולהציע להם לבחור באחת מבין החלופות שלהן:
   • 1) זכות ביטול לפי הוראות סעיף 14ג(ג) לחוק הגנת הצרכן(כמפורט גם לעיל); או
   • 2) זכות ביטול בהתאם למדיניות הביטול של נותן השירות מחוץ לישראל.
    לעניין זה מובהר כי דמי הביטול נקבעים ע"י נותן השירות מחוץ לישראל כאמור והם ניתנים לשינוי מפעם לפעם ומנותן שירות לנותן שירות ואף עלולים להיות בשיעור של עד לגובה מחיר מלא של ההזמנה.  לעניין זה מובהר כי דמי הביטול נקבעים ע"י נותן השירות מחוץ לישראל כאמור והם ניתנים לשינוי מפעם לפעם ומנותן שירות לנותן שירות ואף עלולים להיות בשיעור של עד לגובה מחיר מלא של ההזמנה.
    אנא סמן בחירתך:  אנא עדכן אותנו בנוגע לבחירתך:
    סימון סוג ביטול פירוט
    לפי הוראות סעיף 14ג(ג) לחוק הגנת הצרכן ככל שהביטול בוצע בהתאם להוראות סעיף 14ג(ג) לחוק הגנת הצרכן – דמי הביטול לא יעלו על 5% ממחיר העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך.
    בהתאם למדיניות הביטול של נותן השירות מחוץ לישראל דמי ביטול בשיעור מלוא עלות ההזמנה.
     
    למען הסר ספר מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה הינו לצורכי יידוע בלבד, וכי הנוסח המחייב והמלא של הוראות הביטול בעסקאות מכר מרחוק הוא זה המפורט בחוק.

   • הודעה על ביטול השתתפותו של לקוח בטיול, מיוזמתו, (להלן: "הודעת הביטול"), תימסר בכתב לדיזנהאוז. ככל שמסר הלקוח הודעת ביטול כאמור לדיזנהאוז תמסור לו דיזנהאוז אישור על הביטול הכולל את מספר הביטול.
4. הביטוח בוצע ע"י הלקוח באופן עצמאי/באמצעות דיזנהאוז (הקף בעיגול).אנא פנה אלינו בכתב אם רצונך בביטוח 
בנסיעות למדינות חבר העמים חלה חובה להצטייד בפוליסת ביטוח כתנאי לכניסה למדינה. קיימים ביטוחי בריאות מטען וכבודה. מומלץ לעיין בתנאי הפוליסה לגבי פירוט הביטוחים הקיימים.
 
5.ביטוח ע"י חברת: __אנא פנה אלינו בכתב אם רצונך בביטוח
 
פרטי המבוטחים (באנגלית):
1 שם ושם משפחה  
תאריך לידה  
2 שם ושם משפחה  
תאריך לידה  
 
6. שירותי קרקע –
שם המלון: _____________________כמפורט בהזמנה_

כתובת בית המלון: _____________________כמפורט בהזמנה_
טלפון בית המלון: _____________________כמפורט בהזמנה_
בסיס האירוח: _____________________כמפורט בהזמנה___
 
סוג חדר: __כמפורט בהזמנה_________________________
העברות – יש/אין (הקף בעיגול)
כפוף לאישור סופי ע"י ספק השירותים, בכפוף למלאי אצל ספק השירותים (ראה הגדרה להלן).
במקרה של בקשה מיוחדת של הלקוח, מתחייבת דיזנהאוז להעביר את הבקשה לספק השירותים, אולם לא תהיה מצידה התחייבות כלפי הלקוח למילויה, אלא אם אושר ללקוח בכתב כי בקשתו תקוים. כאשר בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות חיוניות ללקוח מפאת צרכיו הייחודיים, תבדוק דיזנהאוז עם ספקי השירותים האם ניתן לקיים את בקשת הלקוח, ותודיע על תוצאות בדיקתה ללקוח טרם אישורה הסופי של הבקשה.
7. טיול מאורגן/חבילת נופש – שם המארגן/ספק השירותים: _____________כמפורט בהזמנה.
 
דיזנהאוז אינה מארגנת את הטיול/חבילת הנופש אלא המארגן/ספק השירותים הנקוב לעיל. התנאים שיחולו לגבי ארגון הטיול/חבילת הנופש הם אלה שנקבעו בחוברת המארגן/ספק השירותים, ככל שנמסרה ללקוחות, או באתר האינטרנט של המארגן/ספק השירותים, ככל שהלקוחות הופנו אליו. אין האמור בסעיף זה לעיל כדי לגרוע מאחריותה של דיזנהאוז בכל עניין שבגינו מוטלת עליה אחריות עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י כל דין.
8. השכרת רכב – כמפורט בהזמנהקבוצה: ___________; מחברת: _________________; מיום: ___________; עד יום: ______________; אוטומטי/ידני (הקף בעיגול). (ההתקשרות בין חברת השכרת הרכב ללקוחות תהיה ישירות ובכפוף לתנאי חברת ההשכרה, ולרבות כמפורט בתנאי שובר ההשכרה שישלח אליהם, כמו כן יש לשים לב לתשלומים שאינם כלולים במחיר ההשכרה בארץ, שאותם יש לשלם בחו"ל, כמפורט בשובר). מצורפת תמצית התנאים של חב' השכרת הרכב.
 
למען הסר ספק במעמד איסוף הרכב מחברת השכרת הרכב ייתכן כי יוצע ללקוחות לרכוש ביטוחים נוספים בעלויות נוספות. ביטוחים אלה אינם באחריות דיזנהאוז ו/או הקשורים עמה, והתשלום עבור רכישתם הנו בשיקול דעתו הבלעדי של הלקוחות. 
9. סכום כולל לתשלום בארץ –_כמפורט בהזמנה _  דולר ארה"ב לפי שער גבוה להעברות והמחאות (מכירה) לפי שער המכירה האחרון ביום העסקים שקדם למועד התשלום, כפי שפורסם בעיתון יומי בישראל. צורת תשלום: מזומן/העברה בנקאית/כ. אשראי. (הקף בעיגול); 
 
סוג כרטיס אשראי: ____________; מס' כרטיס: ____________________________; תוקף: _____/___; בתשלום אחד/מס' תשלומים_______________; במסלול חיוב קרדיט/רגיל/אחר (הקף בעיגול).פרטי האשראי כמפורט בהזמנה
10. בהזמנה זו כלולים הלקוחות המפורטים להלן אשר תמורת נסיעתם משולמת ע"י: __________________:פרטיהם כמפורט בהזמנה.
שם (באנגלית): ___________________________; ת"ז: _______________; תוקף דרכון: __________;
 
תאריך לידה __________________;
שם (באנגלית): ___________________________; ת"ז: _______________; תוקף דרכון: __________;
תאריך לידה __________________;
11. דרכון/באשרה/ויזה פרטים – _אנא עדכן בכתב את סוכן הנסיעות באם ברצונך בביצוע ויזה/אשרה_  על הלקוחות לבדוק צורך בויזה/אשרה בהתאם למדיניות וחוקי מדינת היעד. כמו כן על הלקוחות לוודא כי ברשותם דרכון ישראלי בתוקף לפחות 6 חודשים מיום היציאה (לא כולל תעודת מעבר). ניתן להזמין אשרה דרך דיזנהאוז (בתשלום) או באופן עצמאי. לקוחות בעלי דרכון ישראלי אשר טסים לקנדה ו/או עוברים בקנדה באמצעות טיסת מעבר ("קונקשיין") נדרשים להפיק ויזתETA  בטרם עלייתם למטוס ובהתאם לדין. ניתן להוציא ויזה זו באופן עצמאי או להיעזר בדיזנהאוז.
 
12. חיסונים – לידיעתכם, למדינות מסוימות נדרשים חיסונים. יש להתעדכן באתר משרד הבריאות בכתובת www.health.gov.il. למידע כללי בנושא חיסונים יש לפנות למשרד הבריאות.
13. אזהרות נסיעה – למידע מפורט בנושא אזהרות יש לפנות לאתר משרד החוץ www.gov.il/firstGov. משרד החוץ מעדכן מפעם את אזהרות המסע השונות ויש להתעדכן בהתאם.
מידע נוסף הקשור לנסיעה/להזמנה:
________________________________________________ כמפורט בהזמנה_________________________
 
_________________________________________________________________________
14. תנאים והגבלות 
דיזנהאוז מבקשת להפנות את תשומת לב הלקוחות למידע המובא להלן כחלק בלתי נפרד מההזמנה והמהווה ביחד עם פרטי ההזמנה (וכן שובר השכרת הרכב ו/או חוברת המארגן של הטיול המאורגן ו/או חבילת נופש) את חוזה ההתקשרות בין דיזנהאוז ללקוחות.
"דיזנהאוז" – דיזנהאוז מזמינה בעבורכם את שירותי הנסיעות מאת ספקי השירותים השונים בהתאם לפרטים המפורטים בהזמנתכם. דיזנהאוז מתחייבת לבצע את ההזמנה במיומנות, למסור לספקי השירותים את המידע הרלוונטי לעסקה ולוודא התאמת ההזמנה למבוקש, ואולם לא תהיה אחראית לשיבושים ו/או תקלות בלתי צפויות ושאינן בשליטתה, אם יחולו אצל ספקי השירותים, אלא אם ידעה או היה עליה לדעת מראש על אותה תקלה או שיבוש של ממש.
"ספקי השירותים" – עליהם מנויים, סיטונאי תיירות שונים המארגנים את שרותי הנסיעות, חברות תעופה, בתי מלון, ספקי השירותים בחו"ל, חברות השכרת רכב וכו'. הזמנת שירותי הנסיעות מאת ספקי השירותים נעשית בכפוף לזמינותם.
האחריות הבלעדית לביצוע השירותים בפועל היא על ספקי השירותים בלבד, כולל בקשות מיוחדות (למשל בכל הנוגע למלון ו/או לחברת תעופה ו/או לחברת השכרת הרכב או כל שרות אחר), המועברות ע"י דיזנהאוז לספקי השירותים הרלוונטיים, אלא אם כן אירעה תקלה בשל מעשה או מחדל של דיזנהאוז. בכל מקרה של תקלה ו/או אי התאמה עליך לפנות בהקדם, במישרין או בעזרת דיזנהאוז, לספקי השירותים המתאימים.
בכל מקרה שלא ניתן אישור סופי לבקשה של הלקוח, כולה או חלקה, חשבונו של הלקוח לא יחויב עד לקבלת אישור מכל ספקי השירותים דרכם הוזמן השירות. במידה ולא ניתן אישור מספקי השירותים לבקשה של הלקוח, כולה או חלקה, תוך 72 שעות הבקשה אינה מחייבת. ניתן לקבוע מועד מאוחר יותר מ-72 שעות בהסכמת הצדדים או לפצל את ההזמנה בהסכמת הלקוח. שירותים לגביהם ניתן אישור סופי בעת ההזמנה או בתוך פרק הזמן שנקצב לאישור ספקי השירותים מחירם סופי, בכפוף לשינויים כאמור בסעיף 14 להלן. מובהר בזאת כי עד לקבלת אישור סופי יכול המחיר להשתנות עפ"י דרישה של ספקי השירות, וכי במקרה של שינוי כאמור תינתן ללקוח אפשרות לבטל את ההזמנה ללא חיוב.
 1. מלונות -
  1. פרטי המלון המבוקש הינם בגדר בקשה בלבד ודיזנהאוז אינה מחויבת בהם כל עוד לא נתקבל אישורו הסופי של המלון ו/או ספק השירותים. במידה ולא יתקבל אישור של המלון המוזמן יוצעו אלטרנטיבות שונות. מיד עם קבלת האישור תימסר ללקוח הודעה על כך. במידה ושונה המלון לאחר קבלת האישור יהיה רשאי הלקוח לבטל תוך 24 שעות הזמנתו ללא דמי ביטול.
  2. דיזנהאוז אינה אחראית במקרה של מטרד עקב שיפוצים ו/או בנייה בבית המלון או בסמוך לו, ובלבד שמסרה ללקוח בעת ביצוע ההזמנה כל מידע שידעה או שהיה עליה לדעת אודות המטרד כאמור.
  3. מובהר כי הכניסה לחדרים היא עפ"י רוב בשעה 15:00 והפינוי הוא בד"כ עד השעה 11:00 בלא תלות בשעות הטיסות. בהזמנת חדר לשלושה, בתי מלון רבים נוהגים להכניס מיטה שלישית לחדר זוגי, שהיא בד"כ ספה נפתחת או מיטה מתקפלת. ברוב בתי המלון בחדרים זוגיים ישנן מיטות נפרדות, אין אפשרות להבטיח מיטה כפולה, אף אם נתבקשה מראש.
  4. חלק מהשירותים המוצעים ע"י בית המלון הינם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה. דיזנהאוז לא תהיה אחראית לתלונות במידה ואחד השירותים לא היה פעיל, אלא אם מסרה ללקוח מידע מטעה בעניין זה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, חלה על הלקוח חובה לבדוק את כלל המלונות המוצעים.
  5. הנהלת המלון רשאית בכל עת לסגור זמנית אילו מן המתקנים או להפסיק מתן שירות כל שהוא, ואין לדיזנהאוז כל אחריות למצבים אלה.
  6. מובהר בזאת כי בהגעת הלקוחות למדינת היעד, במקרה של תפוסת יתר, ספקי השירותים עלולים להעביר את הלקוחות למלון חלופי ברמה דומה או גבוהה יותר המצוי בסמיכות מקום למלון שהוזמן. דירוג המלונות כפי שנמסר ללקוח הינו בהתאם לדירוג הנהוג בכל מדינה ומדינה. אין בהוראה זו כדי לגרוע מזכותו של הלקוח לתבוע פיצוי מספקי השירותים, או כל סעד אחר, בגין נזקים שיגרמו לו בעקבות העברה כאמור.
 2. הגעה מאוחרת – במידה והלקוח מתכוון להגיע למלון לאחר השעה 18:00 יש להודיע על כך מראש בעת ביצוע ההזמנה (במידה ולא תימסר הודעה מראש, לא תישא דיזנהאוז באחריות כלשהי במידה ולא ישמר חדר עבור הלקוח). כמו כן, הלקוח יכול להודיע מראש בעצמו למלון שפרטיו רשומים בשובר שקיבל מדיזנהאוז. לקוח אשר סדרי נסיעתו השתבשו באופן שיגרום הגעה מאוחרת, ייקח על עצמו להודיע על כך ישירות למלון תוך לקיחת שם העובד/ת בקבלה, להם נמסר לגבי הגעה מאוחרת.
 3. שיבוץ החדרים – ההזמנות מתבצעות עבור חדר במלון. אין באפשרות דיזנהאוז להבטיח מראש דרישת לקוח למיקום החדר, לא בקומה רלוונטית ולא בצד המבוקש ו/או קבלת דלת מקשרת. קבלת החדרים במלון היא ע"פ המצאי הקיים (RUN OF THE HOUSE). במספר בתי מלון קיימים בנוסף לבניין המרכזי גם אגפים שונים, וילות ובונגלוס המהווים חלק בלתי נפרד מהמלון, אין דיזנהאוז יכולה להבטיח שכל הלקוחות ישתכנו בבניין המרכזי.
 4. מתקנים ושירותים בתשלום – שירותים נוספים הניתנים בבית המלון כגון סאונה, חדר כושר, טלוויזיה כולל סרטים בתשלום, שרות חדרים, חניה, שירותי אינטרנט ופקס, מגרשי טניס, שמשיות, מגבות בבריכת שחייה, מסאג' וכדומה, ניתנים בחלקם תמורת תשלום. יש לברר במלון בטרם השימוש במתקנים מסוימים, האם השימוש במתקנים אלה כרוך בתשלום. יש לברר עם המלון אילו מן השירותים המוזכרים הינם לשימוש חופשי או ללא תשלום נוסף. דיזנהאוז לא תהיה אחראית לדרישות תשלום כאמור.
 5. כלכלה – כלכלה על בסיס BB – ארוחת בוקר קונטיננטאלית בלבד (אלא אם צוין אחרת בסעיף המחיר כולל). כלכלה על בסיס HB – פירושה ארוחת בוקר קונטיננטאלית וארוחה חמה נוספת (אלא אם צוין אחרת בסעיף המחיר כולל). כלכלה על בסיס FB – 3 ארוחות ביום (בוקר צהריים וערב). כלכלה על בסיס AI "הכול כלול" – כולל מנות ביניים ושתייה קלה. משתנה ממלון למלון. כלכלה על בסיס RO – חדר בלבד, ללא ארוחות כלל.
 6. מיזוג אויר – יובהר, כי אין מערכת מיזוג האוויר באחריות דיזנהאוז. דיזנהאוז לא תוכל לשאת באחריות כלשהי להפעלתה, גם אם צוין בתיאור המלון כי הוא מצויד במערכת מיזוג, אלא אם כן ידעה על כך מראש או היה עליה לדעת, או שדווחה על כך ע"י ספקי השירותים. באתרים שונים מופעלים המזגנים לשעות ספורות ביממה וזאת בהתאם לתקנות האנרגיה בכל מדינה. לעיתים הפעלת המיזוג הינה מרכזית ולא ניתנת לשליטה יחידנית בכל חדר.
 7. העברות – העברת הלקוחות משדה התעופה למלון ובחזרה בחבילות בהן קיים שירות העברות, מתבצעת באמצעות אוטובוס מאסף, ועל כן יתכן כי הנסיעה תתארך עקב איסוף/הורדת לקוחות בבתי מלון שונים.
 8. ביטול הזמנת בתי מלון בחו"ל – בהתאם לדרישת ספקי השירותים בחו"ל, אם בזמן השהיה בחו"ל מתעורר הצורך בשינוי או ביטול הקשור להזמנה, יש לבטל עם ספק השירותים באמצעותו נעשתה ההזמנה עפ"י הטלפון המופיע על השובר. ביטול שלא ייעשה כפי האמור לעיל ויעשה ע"י הלקוח ישירות עם בית המלון עלול לא להיות מוכר כביטול המזכה בהשבה. היה והלקוח לא פעל עפ"י האמור בשובר ודיזנהאוז חויבה בגין זה, הלקוח יחויב במחיר שתחויב בו דיזנהאוז, בנוסף לכך יחויב הלקוח בהוצאות טיפול.
 9. דירוג בתי מלון – דירוג בתי המלון בעולם כפי שנמסר ללקוח הוא בהתאם לדיווח של משרד התיירות המקומי ובהתאם לנהוג בכל מדינה ומשתנה בין מדינות.
 10. תחרויות ספורט – בכל הנוגע לתחרויות ספורט (ובכלל זה משחקי כדורגל), במרבית המקרים הכרטיסים שיימסרו ללקוח הינם כרטיסי מנוי המאפשרים כניסה למשחקים (קרי, כרטיס של בעל מנוי עונתי/שנתי של מועדון הספורט הרלוונטי, המאפשר כניסה למשחק הרלוונטי), כנהוג וכמקובל בתחום והלקוח מוותר במפורש על כל טענה בעניין זה. במידה שמדובר על כרטיס מנוי כאמור, על הלקוח להשיב את כרטיס המנוי לבית המלון לאחר המשחק.
אחריות דיזנהאוז בנוגע לסוג, מיקומם ותנאי הכרטיסים מוגבלת למצוין על גבי השובר, ובכל מקרה אין דיזנהאוז אחראית לעיכובים, תקלות בלתי צפויות, שינויים וביטולים ככל שכאלה יגרמו. מובהר כי כל הכרטיסים כי הינם בהתאם למצאי הכרטיסים הקיים אצל הספק המקומי בחו"ל בזמן ההזמנה ו/או אספקת הכרטיסים.
הלקוח מתחייב להודיע לדיזנהאוז מידית וללא עיכובים אודות כל בעיה שתתעורר בנוגע לכרטיסים.
מסירת הכרטיסים – כרטיסי הכניסה למשחקים עצמם יסופקו ע"י ספק כרטיסים מקומי בחו"ל עד ל-5 שעות טרם תחילת המשחק עבורו נרכשו. על הלקוח לאסוף את הכרטיסים מהקבלה של בית המלון בו הוא שוהה, או ממקום אחר בעיר הרלוונטית, אשר פרטיו יימסרו ללקוח. מובהר כי הלקוח אינו נדרש להמתין במלון עד לקבלת הכרטיסים ותימסר לו הודעה על כך שהכרטיסים ממתינים לאיסוף על ידו. ככל שיחליט הלקוח על דעת עצמו להמתין במלון לקבלת הכרטיסים וזאת בניגוד להנחיות אלה, הלקוח מוותר על כל טענה ו/או דרישה כנגד דיזנהאוז בקשר לכך. 
הנחיות – ככל שהספק המקומי יצרף לכרטיסים הנחיות ו/או הוראות, וקיימת סתירה בין האמור בהן לבין המידע שנמסר ללקוח ע"י דיזנהאוז ו/או בדף מידע זה, מובהר כי על הלקוח לפעול בהתאם להוראות שקיבל מדיזנהאוז וליידע אותה על כל אי התאמה כאמור. מבלי לגרוע מהאמור, הרי שככל שבהנחיות אלה מתבקש הלקוח למסור באצטדיון מידע שאינו מדויק לגבי הכרטיסים שבידו ו/או האופן בו הגיעו לידיו, מודגש במפורש כי הוא אינו נדרש למסור מידע בלתי מדויק זה, הוא רשאי למסור מידע מדויק לחלוטין והוא מתבקש להודיע לדיזנהאוז, מיד עם קבלת הנחיות כאמור. אנו מצרים על נוהג זה של ספקי השירותים המקומיים שאינו בשליטת דיזנהאוז ושלא תמיד ניתן למנוע אותו, ומדגישים כי אין כל חובה למסור מידע בלתי מדויק.
מובהר שההושבה בתוך תחומי האצטדיונים הינה זוגית. ברכישה של מעל לכרטיס זוגי אחד למשחק, דיזנהאוז מבהירה כי אין ביכולתה להתחייב לכך שהכרטיסים שיסופקו יהיו במיקום סמוך אחד לשני.
הבהרות בנוגע לקטגוריות ההושבה:
 • • מאחורי השער למעלה: לרבות גם סמוך לקו הקרן למעלה.
 • • מאחורי השער למטה: לרבות גם סמוך לקו הקרן.
 • • לאורך המגרש למעלה: לרבות גם על קו הקרן למעלה באלכסון.
 • • לאורך המגרש טבעת 1 או 2: לרבות גם על קו הקרן באלכסון.
 • • לאורך המגרש טבעת 1 או 2 בין הרחבות (כרטיס פרימיום): אין כל התחייבות להושבה בשורות התחתונות.
11. שירותים רפואיים בחו"ל – לבקשת לקוחותיה דיזנהאוז מתקשרת עם מוסדות רפואיים בחו"ל לצורך תיאום ביצוע הליכים רפואיים שונים (כגון השתלת שיער, טיפולים קוסמטיים וכד') ("הטיפולים"). לשם ביצוע הטיפולים, דיזנהאוז תעביר לבקשת הלקוח את פרטיו למוסד הרפואי המבצע את הטיפולים, וכן תהיה אחראית על תיאום מול המוסד הרפואי של המועדים לצורך ביצוע הטיפולים, הזמנת טיסות, מלונות והעברות ("שירותי התיאום והאירוח"). לקוחות שיבקשו להזמין מדינזהאוז חבילות לחו"ל לצורך ביצוע הטיפולים נדרשים לקרוא בעיון את טופס ההנחיות והתנאים המצורף לדף זה ולחתום בשוליו לאחר שהבינו את האמור בו לרבות התחייבותם כי ידוע להם שאחריותה של דיזנהאוז מוגבלת לביצוע שירותי התיאום והאירוח בלבד, וזאת בכפוף לסייגים והתנאים המפורטים בדף למזמין זה, וכי האחריות המלאה והבלעדית לטיפולים ולכל הקשור בהם, הינה של המוסד הרפואי המבצע את ההליך כאמור בלבד על כל המשתמע מכך ולא תהיה להם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי דיזנהאוז ו/או מי מטעמה בקשר לטיפולים כאמור, לרבות איכותם.
12. ביטוח – על הלקוחות לדאוג לביטוח מתאים, מקיף ונרחב לפי צרכיהם, לרבות פוליסת ביטוח אישי ומטען. הפוליסה המוזמנת באמצעות דיזנהאוז מכסה דמי ביטול לפני או במהלך הנסיעה במקרה של אשפוז בבית חולים או מות קרוב משפחה מדרגה ראשונה (חו"ח).
מובהר, אין הביטוח מכסה את כל המקרים של ביטול ההזמנה, ועל הלקוחות לקרוא בעיון את תנאי הפוליסה שברשותם בעניין זה לרבות בעניין קבלת החזר מכל סוג שהוא, לרבות החזר דמי ביטול. במקרה של תביעה על הלקוחות לפנות ישירות לחברת הביטוח. את הזמנת הביטוח יש לבצע לפני היציאה. מומלץ בנוסף גם לבטח את הכבודה שברשות הלקוחות. תשומת לבם של הלקוחות מופנית לכך שקיים אצל דיזנהאוז ביטוח הניתן לרכישה המכסה 80% מדמי הביטול.
מידע נוסף ותנאי הפוליסה ימסרו מסוכנות הביטוח. מומלץ ללקוח לרכוש פוליסת ביטוח, בכל חברת ביטוח שימצא לנכון, ולבטח את עצמו ואת מטענו בגין כל הנזקים הישירים והעקיפים שעלולים להיגרם לו במהלך הטיול עקב תאונה ו/או אלימות, שוד, גניבה ואובדן של המטען ו/או המסמכים, כגון כרטיסי הטיסה, הדרכון וכיו"ב, שבלעדיהם הוא עלול להפסיד חלק מהטיול. אם הוא לא יעשה כן, תחול האחריות הבלעדית לתוצאות אי עשיית הביטוח כאמור עליו בלבד וזאת על מנת לכסות את הנזקים אשר אינם כלולים באחריות המארגן עפ"י אמנות בין לאומיות והדין הכללי. דינזהאוז מייעצת ללקוח לבחור בביטוח הרחב ביותר הכולל גם הוצאות רפואיות ואשפוז ונזקים עקיפים שעלולים להיגרם ללקוח במהלך הטיול עקב נסיבות שאינן בשליטתו ואינן בשליטת דיזנהאוז.
13. דרכון – באחריות הלקוחות (כולל קטינים) – להצטייד בדרכון תקף ל-6 חודשים לפחות מיום היציאה מהארץ, באופן שיכסה את תקופת שהותך בחו"ל, באשרות כניסה (ויזות) מתאימות לכל מדינה אשר במסלול הנסיעה, וכן לציין בפני חברתנו אם ברשותך דרכון שאינו ישראלי. חובה על אזרח ישראלי, בין אם הוא נושא אזרחות אחת או יותר, להיכנס ולצאת מגבולות המדינה באמצעות דרכון ישראלי בלבד. הכניסה למדינות השונות הינה בהתאם לזהות הנכנס, ודין המדינה עשוי להשתנות מעת לעת. הטיפול בדרכון, אשרות וכיוצא בזה, הינו באחריות הלקוח בלבד, אלא אם מסר זאת לטיפול סוכן הנסיעות המטפל.
תשומת לבם של הלקוחות לכך שבמדינות שונות (כדוגמת ארה"ב, תאילנד וכד') תוקף האשרה אינו זהה לתקופת השהייה המותרת. 
על הלקוח מוטלת האחריות לשים לב לתקופת השהייה המותרת הניתנת לו. הדבר נקבע ע"י רשויות ההגירה רק בעת הכניסה למדינה. השירות ניתן לבעלי דרכון רשמי רגיל בלבד.
כל המחזיק תעודה מסוג אחר, כגון תעודת מעבר (LAISSEZ PASSER) ו/או כל מסמך אחר, חובה עליו לדווח על זאת מראש לסוכן הנסיעות המטפל בטרם לקח על עצמו כל התחייבות הכרוכה בדמי ביטול.
14. החזרים – במקרה בו הלקוח יהיה זכאי להחזר כלשהו, יבוצע ההחזר לפי שער הדולר שבו חויב הלקוח. אין החזר בגין שירותים או חלקי שירותים שלא נוצלו בחו"ל, אלא אם פעל בהתאם להנחיות ספקי השירותים המופיעות על גבי השובר/כריכת השובר. דיזנהאוז תעביר את הבקשות השונות לספקי השירותים לצורך קבלת ההחזר.
15. טיסות – (עשויות להיות גם טיסות שכר) פרטיהן עשויים להשתנות לאחר ביצוע ההזמנה, לרבות מבחינת מועדים, מסלול ופרטי חב' התעופה. האחריות לעיכובים, שינויים וביטולים אובדן/עיכוב כבודה הינם, עפ"י כל דין, על חברת התעופה ו/או סיטונאי התיירות המארגן בהתאם לנסיבות. מובהר כי פרטי הטיסה שעודכנו בכרטיס הטיסה ולתנאים הכלליים בגב הכרטיס הם המחייבים את חב' התעופה/ספקי השירותים. כמו כן, כרטיס הטיסה שהלקוח רוכש תקף רק למסלול התובלה המדויק שמופיע על הכרטיס, ממקום היציאה, דרך כל חנייה ביניים ועד ליעד הסופי, לפי סדרם בכרטיס. מודגש כי במידה והלקוח לא מופיע לטיסה כלשהי מתוך מסלול התובלה הכולל, מבלי הסכמת ספק השירותים, יבוטלו כל טיסות ההמשך של הלקוח באופן אוטומטי [לדוגמא: אי הגעה לטיסה "הלוך" מתוך מסלול "הלוך-חזור" שהוזמן, תביא לביטול טיסת ה"חזור"; אי הגעה לטיסת "הלוך" או לטיסת ביניים ("קונקשיין") מתוך מסלול "הלוך חזור" עם עציר/ות ביניים (בין בהלוך ובין בחזור), תביא לביטול כל שאר הטיסות שלאחריה וכיו"ב] וזאת ללא אפשרות להחזר, (אלא אם נקבע אחרת בתנאי ספק השירותים).
באחריות הלקוח להתעדכן טרם המראת הטיסה האם חלו שינויים בפרטי הטיסה ו/או האם הטיסה ממריאה במועד הנקוב בכרטיס. בנוסף, על הלקוח אף לספק לחברה פרטי התקשרות עדכניים ומדוייקים לצורך עדכון הלקוח בכל שינוי בטיסה, ככל שיימסרו לחברה ע"י חברת התעופה.
למען הסר ספק, מובהר בזאת כי האחריות להתעדכן בדבר שינוי כלשהו בטיסה מוטלת על הלקוח, וכי החברה לא תשא בכל אחריות לכל נזק אשר ייגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה משינוי פרטי הטיסה ו/או עיכוב/ביטול טיסה ו/או אי התייצבות לטיסה (למשל, לאור הקדמת שעת טיסה), והכל בהתאם ובכפוף להוראות הדין.
מובהר כי במרבית הטיסות לא יוגשו ארוחות ו/או שתייה, על הלקוחות לברר מול חברת התעופה האם יוגשו ארוחות בטיסה. הזמנות לארוחה כשרה ו/או צמחונית בטיסה הינן בגדר בקשה בלבד, ודיזנהאוז אינה אחראית לאי אספקתה של ההזמנה, אלא רק להעברת ההזמנה לחב' התעופה, בהתאם לנהלים של חברת התעופה.
האמור בסעיף זה אינו מונע מהלקוח כל תרופה בדין כנגד ספקי השירותים בגין השינוי, לרבות, במקרה שהדין מאפשר זאת, ביטול העסקה.
שינוי במועד הטיסה או ביעד הטיסה יתאפשר רק בהתאם למצאי המקומות אצל המוביל האווירי, ובהתאם לדירוג מושב הטיסה (קלאס) בו מחזיק הלקוח. במידה ומצאי המקומות בדירוג התואם לכרטיס הלקוח אזל – יוצע ללקוח מקום בדירוג מושב גבוה יותר (במידה וזה ימצא פנוי), בתוספת תשלום בגין הפרש העלות.
16. מחירים – ככל שיחול שינוי עפ"י דין בשיעור מיסי הנמל, היטלי הביטחון ו/או כל מס או היטל אחר החלים על הלקוח מיום ההזמנה ועד ליום אספקת השירותים ישולם ההפרש הנובע מהשינוי בגובה הרכיבים הללו ללקוח או לדיזנהאוז, לפי העניין.
במקרה שיחול שינוי במחיר "היטל הדלק" הנגבה ע"י חברות התעופה, יחולו ההוראות שלהלן:
16.1. במקרה של שינוי ב"היטל הדלק" שייכנס לתוקף לאחר שנעשה כרטוס או לאחר שהלקוח שילם לדיזנהאוז עבור כרטיס הטיסה (לרבות תשלום חלקי או תשלום באמצעות מסירת מספר כרטיס אשראי), לא יחול שינוי במחיר הכרטיס שישולם ע"י הלקוח.
16.2. במקרה של עליה ב"היטל הדלק" שתיכנס לתוקף לפני שנעשה כרטוס ולפני שהלקוח שילם לדיזנהאוז תשלום כלשהו עבור כרטיס הטיסה, תהיה דיזנהאוז רשאית לחייב את הלקוח בהפרש הנובע מהשינוי, ובלבד שדיזנהאוז מסרה ללקוח הודעה על השינוי הצפוי מיד לאחר שנודע לה עליו, ועשתה ככל שביכולתה על מנת לאפשר לו לשלם את מחיר הכרטיס מבלי שיחויב בתשלום ההפרש האמור. במקרה בו תחליט דיזנהאוז לחייב את הלקוח בתוספת בגין עליה ב"היטל הדלק" עפ"י סעיף זה תינתן ללקוח אפשרות לבטל הזמנתו בתוך יומיים מיום ההודעה ללקוח על התוספת, ובתנאי שבינתיים לא נעשה כרטוס עפ"י הוראת הלקוח, וזאת ללא חיוב בדמי ביטול.
16.3. במקרה של הפחתה ב"היטל הדלק" לפני שנעשה כרטוס יופחת מחיר כרטיס הטיסה בהתאם.
17. מניין הימים – במניין הימים לצורך הנסיעה מחושבים יום היציאה מישראל ויום החזרה אליה שניצולם חלקי בלבד. זמני היציאה והגעה כפופים לשינוי בהתאם ללוחות הזמנים של חברות התעופה ובהתאם לדין. 
18. ילדים – על הלקוח ליידע את סוכן הנסיעות המטפל האם הוא מבקש לכלול ילדים בנסיעתו. ככל שקיימת הנחה היא תהיה כפופה לגיל כפי שיקבע ע"י כל ספק שירותים.
19. חילוקי דעות – על מנת שניתן יהיה לפנות לספק השירותים בחו"ל לברור התלונה, כל תביעה ו/או טענה אשר ללקוח כנגד דיזנהאוז ו/או ספקי השירותים צריכה להיות מובאת בפני דיזנהאוז, בזמן אמת ובכל מקרה בתוך זמן סביר לאחר קרות האירוע, על מנת שתוכל דיזנהאוז לברר את טענות הלקוח מול ספקי השירותים.
20. השכרת רכב – באחריות הלקוח לעדכן את דיזנהאוז אם גיל הנהג נמוך מגיל 25, כיוון שברוב המדינות קיימת תוספת תשלום לנהגים עד גיל 25, בגין ביטוח נהג צעיר. במדינות בהם ינהג הלקוח ברכב השכור במסגרת נסיעה זו, על הלקוח (הרשום בשובר), להצטייד בכרטיס אשראי בינלאומי בתוקף על שמו ורישיון נהיגה ישראלי ביחד עם רישיון נהיגה בינלאומי, כשהם תקפים ופרטיהם זהים. באחריות הלקוח לקרוא את התנאים המופיעים על גבי שובר השכרת הרכב. חברת השכרת הרכב אינה מתחייבת לספק רכב מדגם מסוים, אלא מקבוצת רכבים מסוימת בלבד. 
במקרה של בקשה מיוחדת של הלקוח, מתחייבת דיזנהאוז להעביר את הבקשה לספק השירות, אולם לא תהיה מצידה התחייבות כלפי הלקוח למילויה, אלא אם אושר ללקוח בכתב כי בקשתו תקוים. כאשר בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות חיוניות ללקוח מפאת צרכיו הייחודיים, תבדוק דיזנהאוז עם ספקי השירותים האם ניתן לקיים את בקשת הלקוח, ותודיע על תוצאות בדיקתה ללקוח טרם אישורה הסופי של הבקשה.
21. שירותי חניה – דיזנהאוז אינה אחראית לשום נזק ו/או אובדן שיגרמו לרכבים או לרכוש הנמצא בהם וכן לא תישא בתשלום או כל הוצאה הנובעת ו/או הקשורה למתן שירותי חניה ע"י ספקי השירותים.
22. קבלת מסמכי נסיעה – על הלקוח לבדוק את חומר הנסיעה, מיד עם קבלתו מסוכן הנסיעות המטפל, ולוודא כי כל המסמכים הרלוונטיים בידיו (ביטוח, כרטיסי טיסה, שוברים לבית המלון ולהעברות, שוברים להשכרת הרכב), ובכלל זה כי הפרטים הרשומים בהם תואמים את ההזמנה.
23. לפרטים נוספים לפני היציאה – על הלקוח לפנות לדיזנהאוז, עפ"י מספר הטלפון המצוין בטופס.
24. התייצבות לטיסות – חב' התעופה דורשת להתייצב בדלפק הטיסה ביציאה או בחזרה לפחות שלוש שעות לפני שעת הטיסה הנקובה בכרטיס, וזאת מטעמי ביטחון ועל מנת להשלים את סידורי היציאה. דיזנהאוז לא תהיה אחראית לכל נזק שנגרם ללקוח כתוצאה מאיחור לקוח להתייצבות.
25. אשרור טיסת חזור – על הלקוח לאשרר את טיסת החזרה 72 שעות לפני תאריך החזרה, בהתאם לפרטים המופעים בכרטיס הטיסה שבידו. על הלקוח האחריות למסור מספר טלפון בחו"ל או אמצעי תקשורת אחר כגון דואר אלקטרוני, לקבלת הודעות לשינויים לסוכן הנסיעות המטפל בטרם הנסיעה ו/או לחברת התעופה או ספק השירותים בחו"ל בזמן האשרור.
26. אחריות – דיזנהאוז מזמינה בעבור הלקוחות את שירותי הנסיעות מאת ספקי השירותים השונים, בהתאם לפרטים המפורטים בהזמנה. דיזנהאוז מתחייבת לבצע את ההזמנה במיומנות, למסור לספקי השירותים את המידע הרלוונטי לעסקה ולוודא התאמת ההזמנה למבוקש, ואולם לא תהיה אחראית לשיבושים ו/או תקלות בלתי צפויות ושאינן בשליטתה, אם יחולו אצל ספקי השירותים, אלא אם ידעה או היה עליה לדעת מראש על אותה תקלה או שיבוש של ממש.
אחריות לגבי הובלה אווירית מוסדרת באמנות השונות, עפ"י חוק שירותי חוק התובלה האווירית, התש"ם-1980. זכותו של הלקוח לתבוע ישירות את ספקי השירותים כולם או חלקם בגין נזקים שנגרמו עקב מעשה מחדל של אותם ספקי השירותים. כמו כן, בהתאם לדין ולפסיקה, דיזנהאוז אינה אחראית במקרה של ביטול טיסה ע"י חברת התעופה ובמקרה כאמור על הלקוחות לפנות ישירות לחברות התעופה בהתאם להוראות חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), תשע"ב-2012.
הובהר לי כי היות שדיזנהאוז משמשת כסוכנות נסיעות בלבד על כל המשתמע מכך, האחריות לביצוע הטיפולים ו/או הליכים רפואיים נוספים הינה של המוסד הרפואי המבצע ו/או שלי בלבד. בהתאם, הריני משחרר בזאת באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר את דיזנהאוז ומוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתהיה לי ו/או למי מטעמי כנגד דיזנהאוז וזאת בקשר עם הטיפולים הרפואיים, טיבם וכל הקשור ונוגע להם, ובכלל זה טענות לרשלנות רפואית, שיבושים, נזקים ו/או כל טענה אחרת שלי בנוגע לטיפולים הרפואיים, תוצאותיהם וכל הקשור בהם וכן בכל הקשור לטענה ו/או דרישה כלפי דיזנהאוז באשר לאי ידיעה ו/או אי מסירה של התנאים וההגבלות המפורטים בטופס זה. לפיכך, ידוע לי שככל שיהיו לי טענות כלשהן בנוגע לטיפולים הרפואיים יהיה עליי להפנותן באופן ישיר למוסד הרפואי (אשר פרטיו מופיעים בסוף מסמך זה) ולדיזנהאוז לא תהיה כל אחריות לכך.
27. אין באמור בהסכם זה בכדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן.